Política de privadesa

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació general de la seu electrònica o lloc web 21radio.cat

De conformitat amb l’establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, els informem que 21radio.cat (21radio.cat) és un domini de Doble Columna S.L. amb NIF B-43527498, inscrita al registre mercantil de la província de Tarragona (volum 1356, foli 142, full T-16024) i domicili al carrer Avinguda Remolins, 24 de Tortosa 43500, tel. 977 58 80 32 i adreça info@doblecolumna.com que edita el periòdic Cop d’Ull en multiplataforma. Mitjançant el domini 21radio.cat, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web 21radio.cat

ACCÉS DELS USUARIS

L’accés i/o ús dels portals de Cop d’Ull atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal Uncopdull.com sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són titularitat de Doble Columna els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Canal21ebre.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Doble Columna l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Doble Columna, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: Doble Columna explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, Doble Columna s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de Cop d’Ull en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Doble Columna.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del portal Canal21ebre.com o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a Canal21ebre.com per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Uncopdull.com conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web 21radio.cat.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Doble Columna, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Doble Columna, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 • Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal Canal21ebre.com, el seu tractament es sotmet a les previsions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Doble Columna, en els termes i les condicions previstes en la normativa aplicable, us podeu adreçar a info@doblecolumna.com incloent signatura electrònica amb l’objecte d’acreditar la seva identitat, o a l’adreça de Cop d’Ull que consta al principi d’aquest avís legal acompanyant a la seva sol·licitud una còpia del document oficial d’identificació.

 • Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Canal21ebre.com.

21radio.cat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica o per a mesures i dades d’audiències anònimes.

A Doble Columna estem compromesos amb la protecció de la informació que gestionem, no només pel degut compliment de la normativa que ens regula, sinó per la confidencialitat de les dades personals que ens son encomanades, de forma concreta per la informació que rebem a través de la nostra pàgina web

En aquesta línia, ens preocupem pels nostres usuaris i la seva privacitat complint amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. Amb tal finalitat posem a la seva disposició la informació relativa al tractament de dades personals que duem a terme, amb l’objectiu que, en tot moment, coneix como tractem les seves dades i els drets que l’assisteixen com a titular de les mateixes.

En qualsevol moment pot retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades.

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE
 • Identitat: DOBLE COLUMNA, S.L. – CIF: B43527498
 • Dir. postal: Avinguda de Remolins, 24, 43500 Tortosa, Tarragona
 • Telèfon: 977588032 Correu electrònic : info@doblecolumna.com
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades que ens facilita podran ser utilitzades per als següents fins:

 • Poder contactar amb vostè;
 • Atendre, tramitar i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o surgències remeses;
 • Gestionar les tasques bàsiques d’administració;
 • Mantenir-lo informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils de qualsevol informació que pugui resultar del seu interès;
 • Anàlisis estadístics de visites a la Web i comportaments dels seus usuaris en la mateixa;
 • Gestionar adequadament les seves comandes;
 • Gestionar adequadament la navegació a través del present lloc web;
 • Per a l’exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus.

La informació facilitada podrà ser sotmesa a tractament per crear un perfil que ens permeti oferir-li la informació que més li pugui interessar.

Així mateix, li informem que en base a aquest possible perfil no es prendran decisions automatitzades.

DESTINATARIS A QUI ES COMUNCIARAN LES DADES

Doble Columna no cedirà les dades que ens ha facilitat excepte requeriment judicial o de l’Administració Pública en l’exercici de les seves potestats.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades durant el temps imprescindible en funció de la finalitat per a la qual foren facilitades o recavades, sense perjudici de, en el seu cas, l’exercici del seu dret de supressió.

En relació amb el tractament necessari per a l’enviament d’informació mantindrem les seves dades en el sistema mentre no ens sol·liciti la seva supressió.

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL

En tot moment podrà presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de dades competent.

MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

Doble Columna ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives d’acord a l’establert en la normativa vigent, essent els nivells de seguretat els adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat a les dades que ens faciliten.

RESPONSABILITAT AMB RELACIÓ ALS CONTINGUTS

Els continguts incorporats al lloc web han sigut elaborats, en tot moment, de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa Doble Columna, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la citada informació ni garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que pugui obtenir del mateix, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, materials, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

Doble Columna no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades en base a la informació disponible en la web de la seva titularitat, donat que, a més, la mateixa, així com els seus continguts poden ser variats, modificats i/o suprimits en qualsevol moment sense necessitat legal de previ avís.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles danys que es podrien derivar de interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes al titular d’aquesta pàgina web, dels retards o bloquejos en l’ús dels citats sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema de Internet, o en altres sistemes electrònics.

Aquesta pàgina web té enllaços i connexions amb altres llocs i sense que per això Doble Columna pugui respondre de la qualitat, exactitud i veracitat dels continguts de les mateixes per la qual cosa no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades en base a la informació disponible en les citades pàgines. La presència d’aquests enllaços en la present pàgina web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc de Internet de destí, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben. D’aquesta forma, Doble Columna, no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponibles en els llocs web als que es dirigeixin els enllaços.

SUBSCRIPCIONS

La subscripció a productes editats per Doble Columna que es facin a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de Doble Columna. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a Doble Columna per a aquest tipus de comunicacions. L’usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Doble Columna indicarà en cada cas.

GENERALITATS

Doble Columna perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Doble Columna no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Doble Columna es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i de protecció de dades per adaptar novetats legislatives, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l’anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari accedí al lloc web per al seu establiment, sense perjudici de l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació aplicable es l’espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d’aquesta web, així com de la inscripció o contractació que es pogués realitzar a través d’ella, es declara com a jurisdicció competent als Jutjats i Tribunals de Tortosa.

Anunci